ALGEMENE VOORWAARDEN BUSINESS IN PERSON (versie mei 2018)

Business in Person is een eenmanszaak als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56516916. Business in Person werkt met algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Business in Person en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Business in Person en de opdrachtgever zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaats vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan zal de uitleg moeten plaats vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden Als Business in Person niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Business in Person in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 offertes

 1. Alle offertes van Business in Person zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend, als het product of dienst waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is.
 2. Business in Person kan niet aan zijn offertes worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Als de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Business in Person daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Business in Person anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Business in Person niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijzingen overeenkomst, prijsverhoging

 1. Business in Person zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Business in Person heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als door Business in Person, of door Business in Person ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Business in Person is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Business in Person de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Business in Person aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Business in Person worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Business in Person zijn verstrekt, heeft Business in Person het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn begint niet eerder dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Business in Person ter beschikking heeft gesteld. Business in Person is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Business in Person is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Business in Person zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Het tarief zal in elk geval jaarlijks met de inflatie worden gecorrigeerd en Business in Person behoudt zich het recht voor om deze prijswijziging op bestaande opdrachten door te voeren.
 8. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Business in Person gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Business in Person bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Business in Person op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Business in Person een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Als de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Business in Person gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Business in Person daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Als Business in Person met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Business in Person niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 12. Als de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Business in Person op dat moment alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren; als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Business in Person rustende verplichting ingevolge de wet; als bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 4 opschorting, ontbinding, en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Business in Person is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Business in Person ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Business in Person kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Business in Person bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Business in Person kan worden gevergd.
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Business in Person op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Business in Person de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Als Business in Person tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 5. Als de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Business in Person gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Als de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Business in Person gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Business in Person, zal Business in Person in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Business in Person extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Business in Person anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) uitstel van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Business in Person vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Business in Person op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Als de Opdrachtgever een geplaatste order of getekende offerte geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de eventueel daarvoor bestelde zaken, vermeerderd met de eventuele voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Business in Person is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Business in Person geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Business in Person niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Business in Person of van derden daaronder begrepen. Business in Person heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Business in Person zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Business in Person kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Business in Person tijdens het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Business in Person gerechtigd om het inmiddels nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betalingen

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Business in Person aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Business in Person aangegeven. Business in Person is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage van 1% per maand verschuldigd zonder eerdere aanzegging, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Business in Person heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Business in Person kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Business in Person kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Business in Person verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Als Business in Person echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Vooruitbetaling, of een andere vorm van zekerheidstelling, kan ook na het tot stand komen van de overeenkomst, door Business in Person worden afgedwongen bij de Opdrachtgever, ten genoegen van het zekerheid te stellen voor de betaling van het overeengekomen bedrag, als dit naar het oordeel van de Business in Person geboden is. Zolang deze zekerheid niet behoorlijk is gesteld, is Business in Person gerechtigd levering of de deinst uit te stellen of de overeenkomst te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder afbreuk te doen aan opdrachtgeversverplichting zijn deel van de overeenkomst na te kome en de Business in Person schadeloos te stellen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Als Business in Person aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Business in Person is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Business in Person is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Als Business in Person aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Business in Person beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid op grond van toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad of andere rechtsgrond van Business in Person is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval. Als om welke reden dan ook er op grond van het voornoemde door de aansprakelijkheidsverzekeraar geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico van de aansprakelijkheidsverzekering.
 5. Business in Person is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de opdracht, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 6. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Business in Person voor die schade..
 7. Business in Person is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Business in Person aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Business in Person toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Business in Person is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8 Annulering Als de Opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst, voor zover deze het bedrag van voormelde annuleringskosten overschrijdt.

Artikel 9 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Business in Person voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Business in Person toerekenbaar is. Als Business in Person om die reden door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Business in Person zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 2. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Business in Person, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Business in Person en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 intellectueel eigendom

 1. Business in Person behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Business in Person dan ook niet toegestaan door of namens Business in Person geproduceerde adviezen, reglementen, opdrachten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar maken en/of exploiteren.
 2. Business in Person heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan behoudt Business in Person het recht voor op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding, alsmede € 1.000,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Business in Person om naast deze boetes (volledige) schadevergoeding te vorderen, onverminderd alle overige rechten van Business in Person

Artikel 11 toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Business in Person partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Business in Person is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Business in Person het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 WIJZIGING VOORWAARDEN EN VINDBAARHEID

 1. Business in Person is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 2. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en bestaande overeenkomsten.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Business in Person